Geodeta – pomiary specjalne

Depilacja laserowa Bydgoszcz usuwanie owłosienia twarzy kobiet
Depilacja laserowa – innowacyjny sposób na usunięcie nadmiernego owłosienia
2 września, 2020
Pozycjonowanie stron Toruń
2 września, 2020
Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC

Analizujemy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej, a także sporządzamy następujące wykresy:

odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
strzałek krzywizny dla szyny prawej i lewej,
różnic rozpiętości – odchyłek rozstawu,
przekrojów podłużnych szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny prawej i lewej
różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient otrzymuje pełny operat pomiarowy łącznie z wyliczeniami i wykresami na podstawie którego może dokonać oceny jakości jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na odpowiednim ustawieniu toru jezdnego suwnic powierzchni pionowej i poziomej.

Zadanie to zawiera na początkowym etapie analizę geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na bazie uzyskanych wartości poprawek, regulację toru jezdnego o ustalone wartości.

Po wykonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega powtórnemu pomiarowi celem przedstawienia rzeczywistej poprawionej geometrii toru jezdnego.

POMIARY GEODEZYJNE LINII NAPIĘCIOWYCH

Pobieramy pomiary związane z montażem słupów oraz linii napięciowych. W skład których wchodzą między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość punktów zawieszenia kabli oraz słupów, przekroje linii łącznie z uwzględnieniem ciśnienia, wilgotności i temperatury. Jest to o tyle istotne ze względu na rozszerzalność temperaturową, z powodu której linie wydłużają się w lecie, a skracają zimą. Dzięki tym pomiarom można wyeliminować ryzyko zbliżania przewodów do dróg i zabudowań.

W tej dziedzinie zapewniamy:

wytyczanie środków podstaw słupów, osi głównych słupów oraz ich fundamentów
geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
geodezyjny nadzór nad montażem przewodów powiązany z zapewnieniem wyznaczenia podanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie wsparte na obliczeniu fmax dla linii łańcuchowej lub paraboli).

Zajmujemy się także wykonywaniem profili powierzchni terenu, pozyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii oraz określaniem wysokości stałych elementów zagospodarowania znajdujących się na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY GEODEZYJNE MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Przeprowadzamy pomiary okresowe przemieszczeń dla takich masywnych budowli jak: wieże, kominy i silosy, polegające na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań fundamentów lub podstawy budowli, których celem jest określenie stopnia przechyłu budowli.
pionowości celem oszacowania przyrostu wygięć budowli (to jest: odkształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wyznaczanie kształtu osi komina przeprowadzamy przy użyciu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca otrzymuje oprócz obliczeń, graficzne przedstawienie faktycznego kształtu komina, wieży czy silosu w formie precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: ZY, ZX, XY oraz wykresów wychyleń zgeneralizowanych w takich samych płaszczyznach.

Zajmujemy się także pomiarami okresowymi przemieszczeń dla chłodni kominowych polegających na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych przemieszczeń pionowych wieńca górnego.

POMIARY GEODEZYJNE PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, obrotów i osiadań fundamentów zastosowując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary przemieszczeń i osiadań są przeprowadzane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane zachowują warunki bezpieczeństwa i ich zgodność z normami konstrukcyjnymi i budowlanymi. Pomiary te są realizowane w trakcie budowy, ale również z czasem eksploatacji budynku. Wymagają w głównej mierze wysokiej dokładności, dlatego że jest to niezbędny element, potrzebny do opracowywania zabezpieczeń, chroniących przed potencjalnym zniszczeniem.

Przy określaniu przemieszczeń i osiadań stosujemy metody oraz instrumenty, które pozwalają na zachowanie najwyższych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umieszczane w sposób trwały na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Przeprowadzamy również geodezyjne pomiary pozwalające na precyzyjną kontrolę, wskazującą poprawność wykonania albo stopień odchyłek, budowlanych i konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych dla struktur stalowych i żelbetowych.

Zastosowywanie w budownictwie prefabrykatów jest wciąż jednym z częstych rozwiązań, przy udziale których wznoszone konstrukcje budowlane, spełniają wysokie wymagania jakościowe oraz odznaczają się trwałością i zwiększonym bezpieczeństwem. Ze względu na to tak ważne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były precyzyjne i zmniejszały ryzyko błędu.

Celem przeprowadzania takich pomiarów geodezyjnych jest ocenienie rzeczywistych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego łącznie ze wskazaniem odchyłek od wartości zawartych w projekcie. Klient uzyskuje od nas dokładne wartości poprawek łącznie z analizą geometryczną prezentowaną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne, konieczne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy sporządzeniu szczegółowej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Przeprowadzamy je łącznie z niezbędną dokumentacją geodezyjną, konieczną do wykonania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary charakteryzują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje różne czynności z zakresu budownictwa przemysłowego i ogólnego oraz komunikacji oraz innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne odnoszą się do takich działań jak: wytyczenie budowli w terenie, kontrola prawidłowego wykonania prac w trakcie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W ramach naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg oraz obiektów inżynierskich tj. mosty, wiadukty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdują się również tzw. Modele numeryczne XYZ, czyli opracowania przestrzenne.

Numeryczny Model Terenu to zbiór punktów, które odwzorowują rzędne wysokościowe terenu. Przygotowuje się je przez łączenie najbliższych sobie punktów wysokościowych, które tworzą siatkę kwadratów lub trójkątów, w zależności od ich rodzaju. Stosowane algorytmy numeryczne pozwalają na interpolację wysokości pomiędzy węzłowymi punktami modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów oraz tych podmiotów, dla których istotna jest analiza przestrzenna mierzonego terenu. W wyniku odpowiednich procedur wykorzystywanych już na etapie pomiaru, Klient ma pewność, że wykonany model pokrywa się z rzeczywistością.

Ponadto w oparciu o sporządzony model 3D możemy dokonać analizy pomierzonego terenu np.

przygotować przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać rozliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów powierzchniowych i/lub liniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Podejmujemy się mierniczej obsługi dla odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.

Umiemy sprostać nawet największym wyzwaniom w tej dziedzinie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie geodezyjnej obsługi kopalń odkrywkowych w Polsce i za granicą.

W naszej pracy nawiązujemy długotrwałą współpracę z przedsiębiorcą górniczym oraz przejmujemy prowadzenie wszelkich prac mierniczych związanych z ruchem zakładu górniczego łącznie z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed władzami nadzoru górniczego w razie kontrolnych czynności urzędowych.

Przygotowujemy niezbędną dokumentację mierniczą, wymaganą przez przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz modernizujemy ją w prawnie ustalonych odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy także prowadzenie spraw geodezyjnych powiązanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które podlegają zgłoszeniu do organów administracji samorządowej. Posiadamy w tym zakresie stosowne uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne polegające na sporządzeniu Numerycznego Modelu Terenu dna cieków oraz zbiorników wodnych, przy zastosowaniu sonaru.

Pomiary geodezyjne łączymy z technologią dokładnych pomiarów tachimetrami robotycznymi lub pomiarów satelitarnych, dzięki czemu Klient pozyskuje pełny obraz dna zbiornika, odwzorowany z wysoką dokładnością.

Na podstawie zdobytych informacji wykonujemy opracowania graficzne w formie modeli 3D, które w sposób szczegółowy obrazują dane. Na specjalne życzenie Klienta dokonujemy także ich analizy oraz opracowujemy uzupełniające wizualizacje oraz obliczenia np. przekroje poprzeczne cieków, profile zbiorników, ilości wydobytego surowca.

W przypadku zakładów górniczych, które prowadzą eksploatację spod lustra wody gwarantujemy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.