Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Wizyta u ortodonty
4 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta Toruń – Wznowienie znaków granicznych
9 sierpnia, 2019

Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem to obowiązki i uprawnienia rodziców względem małoletniego dziecka, zawierające przede wszystkim obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Częściami władzy rodzicielskiej są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic starający się o prawo rodzicielskie musi wykazać w trakcie postępowania, że ma predyspozycje materialne do przejęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie i zarobki dostateczne do utrzymania. Nieozdowne jest także wykazanie bycia roztropnym i troskliwym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W osądzie, któremu z rodziców powierzyć sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien w głównej mierze kierować się dobrem dziecka. W tej sprawie bierze pod uwagę wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, a także otoczenie, w którym dziecko będzie dorastać.

W tym względzie sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na podstawie badania rodziny. Cennym dowodem będą też zeznania świadków, na przykład rodziny lub znajomych, posiadających wiedzę w kwestii dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd ustali inaczej.

Kwe­stię ustalenia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, kie­ru­jąc się jego dobrem.

KIEDY DOCHODZI DO PROCESU O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym czynnikiem wezwania w tej sprawie adwokata jest rozwód lub separacja. Jest umotywowana brakiem możliwości wspólnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, w głównej mierze gdy pomiędzy rodzicami powstaje konflikt, a ich stosunki są na złym poziomie. Adwokat wnosi postępowanie na rzecz jednej ze stron o ustalenie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta i zmniejszenie jej względem drugiej strony. Ze względu na przykry charakter tego rodzaju procesów warto zatrudnić doświadczonego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Opieka naprzemienna

Bardzo często najlepszym metodą z punktu widzenia dziecka jest ciągła obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku oraz zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje prawnik, jednak może także powstać w kształcie zaprotokołowanej deklaracji w trakcie rozprawy.

Najważniejsza jest zawartość porozumienia, uwzględniająca informacje takie jak: wszystkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i uzgodnienia jakie działania rodzice będą zatwierdzać razem, a jakie oddzielnie. W sferze porozumienia adwokat może dopisać uzupełniające ustalenia, na przykład dotyczące alimentów.

Kiedy rodzice mają trudność z ustaleniem zgodnego planu wychowawczego, prawnik może pomóc im jako obiektywny mediator. Może to uprościć wzajemne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka i przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Wynikiem tego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków oraz podobnej, jednak nie zawsze tej samej ilości czasu spędzanego z dzieckiem. To oznacza, że dziecko ma różne miejsca pobytu i żyje na zmianę u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeżeli rodzice nie mogą stworzyć zgodnego porozumienia, w takiej sytuacji sąd wydaje wyrok na podstawie uzyskanych opinii oraz dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać przynane tylko jednemu z opiekunów umniejszając prawa i obowiązki drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także sposobność złożenia wniosku o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W wyjątkowych sprawach można starać się o absolutne odebranie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać wystawiony przez adwokata, kiedy użyte wcześniej lżejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, lub kiedy rodzic nadużywa swoich uprawnień czyli dochodzi do znęcania się, molestowania. Także w sytuacji kiedy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka i brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem lub kiedy rodzic nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków przykładowo z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe przez długi czas, kiedy te czynniki zanikają można wnioskować o przywrócenie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zdarza się, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest tymczasowa. W takim wypadku można wnioskować o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie czasowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest identyczne do pozbawienia prawa do opieki nad dzieckiem, jednak łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Orzeczenie o odebraniu albo zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można ubiegać się o ponowne nadanie praw w każdym momencie. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej niezbędna jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga udowodnić, że dotychczasowe problemy nie są już obecne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, obecność rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Skontaktuj się z nami: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.