Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Depilacja laserowa przegląd technologii
Metody depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty
28 października, 2019

Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wliczają się w skład ustanowionych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek oraz transakcji nieruchomościowych, a wszystkie dokumenty zawierane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, zasadniczym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są potwierdzeniem przeprowadzenia czynności prawnej i z tego względu zawierają w sobie rozległy zakres działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze strefy sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Często są to również sprawy związane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do przygotowania takiego potwierdzenia potrzebne jest wypełnienie paru warunków. Między innymi w czasie tworzenia aktu muszą być obecni wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. Inaczej notariusz nie dokona czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie odpisy, wyciągi i kopie mogą być porównane z autentykami i poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród wielu obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zwykle otrzymuje strona przeciwna, a sam dokument może wywołać skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może to zrobić w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz doręcza dokument i przygotowuje protokół z całego procesu. Jeżeli storna przeciwna chce odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez protokół. W pełni prawomocny protokół notarialny ma odpowiednią formę i nie może być zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Zwykle notariusz sporządza protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest także niezbędne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w momencie, gdy osoby, które podpisały weksel nie płacą swojego zobowiązania. Zwykle protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych sytuacjach – zwykle, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery albo dane na nośnikach informatycznych. Tą czynność notarialną zatwierdza protokół, gdzie zapisane są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odzyskać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z tego względu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz sporządza odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, ale musi posiadać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zwykle pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości i zauważeniu ewentualnych zmian, by czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Sporządzony projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.